Netwerkavond 20 april 2023

Beste leden en partners,
Het is weer tijd voor een netwerkavond en dit keer is dat de jaarvergadering. Natuurlijk is er dan een officieel gedeelte, maar daarna……tromgeroffel…… CRAZY BINGO! Dit willen jullie niet missen, wij hopen op een grote opkomst!

Uitnodiging
Graag nodigen we jullie uit op de ledenvergadering van de OVMH op donderdag 20 april a.s.
Ontvangst vanaf 20.15 uur bij De Koning.
Aanvang vergadering: 20.30 uur

Hierbij uiteraard ook de agenda:
• Welkomstwoord voorzitter
• Vaststelling notulen vorige ledenvergadering (april 2022, bijgesloten)
• Jaarverslag 2022
• Financieel jaarverslag, kascontrole & begroting
• Bestuurswissel*
• Diverse mededelingen
• Huisstijl/Website OVMH
• Rondvraag
• Afsluiting officiële gedeelte

Bestuurswissel
Dit jaar zijn Cor en Jan-Paul aftredend en herkiesbaar. Zij hebben beiden aangegeven nog aan te willen blijven als bestuurslid. Met jullie goedkeuring zullen zij bestuurslid blijven van OVMH. Verder heeft Doris aangegeven om persoonlijke redenen te willen stoppen met haar bestuursfunctie. Dit betekent dat de bestuursfunctie van secretaris beschikbaar komt.

Gelukkig hebben we al een goede opvolgster gevonden in Lena Seegers. Zij is startend onderneemster met haar broodjesservice Lunch by Lena. We gaan ervan uit dat tegen deze bestuurswissel geen bezwaren zijn. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich vóór 15 april 2023 per mail bij het bestuur melden. Indien er geen bezwaren binnenkomen zal de benoeming van Lena tijdens de aankomende ledenvergadering definitief worden vastgesteld en zal zij officieel toetreden tot het OVMH-bestuur.

Data netwerkavonden & uitjes
Er volgen dit jaar uiteraard nog meer netwerkavonden en ook willen we weer een damesdag en bedrijfsbezoek organiseren. Noteer daarom alvast de volgende data in je agenda:

• 31 mei damesdag
• 21 juni asperge-avond
• 14 sept tapas-avond
• 25 okt bedrijfsbezoek